REGULAMIN

§1 – SPRZEDAWCA, DANE KONTAKTOWE

 1. Sklep internetowy jest dostępny pod adresem www.mowieoslubie.pl i na odpowiednich podstronach i jest prowadzony przez MÓWIĘ O ŚLUBIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 39A, 36-100 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, pod numerem KRS: 0000933172, posiadającą: NIP: 8141694919, REGON: 520470909, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN (zwana dalej: Sprzedawcą).
 2. W przypadku pytań lub reklamacji należy kontaktować się ze Sprzedawcą, używając następujących danych kontaktowych:

§2 – DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą, w ramach Sklepu, umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 5. Twórca – podmiot odpowiedzialny za zapewnienie treści informacji udzielanych w ramach Usługi Subskrypcji (Grupa MOŚit) oraz cyklicznej odpowiedzi na pytania.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 7. Konto – konto Klienta założone na platformie internetowej Sklepu umożliwiające dostęp do zakupionych produktów.
 8. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.mowieoslubie.pl/sklep oraz na odpowiednich jego podstronach, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.
 9. Produkt – produkt oferowany i/lub zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej, oraz konsultacje i e-konsultacje. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 10. E-konsultacja – konsultacja przeprowadzona z Klientem telefonicznie lub online.
 11. Usługa subskrypcji Grupy MOŚit– polega na terminowym i odnawianym automatycznie w stosunku miesięcznym udostępnieniu:
  1. cyklicznego dostępu do transmisji na żywo, prowadzonym przez Twórcę na czasowo wybranej Platformie wraz z umożliwieniem bezpośredniej interakcji za pomocą czatu w uprzednio ustalonym terminie;
  2. cyklicznego dostępu do zamkniętego kanału przepływu informacji zawierającego odpowiedzi Twórcy na część najczęściej zadawanych przez subskrybentów pytań udzielonych w formie pisemnej lub ustnej na wybranej czasowo platformie
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu za cenę wskazaną w opisie Produktu, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 14. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 15. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Operatorzy płatności – centrum rozliczeniowe, za pomocą których przeprowadzane są płatności związane z kupnem towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
  1. Serwis Przelewy24 przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań odpowiedzialny za obsługę transakcji jednorazowych za zakup towarów znajdujących się w ofercie Sklepu
  2. Serwis Stripe.com (STRIPE PAY MENTS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, KRS 0000937028, której właścicielem jest STRIPE PAYMENTS EUROPE, LTD.) odpowiedzialny za obsługę transakcji cyklicznych, odnawialnych automatycznie za pomocą połączonej karty płatniczej związanych z zakupem usługi Subskrypcji.
 17. Dowód zapłaty – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i innymi stosownymi przepisami prawa.
 18. Płatność – wpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu – w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu
 19. Subskrypcja – jest to zapisanie się do ciągłego/cyklicznego planu płatności opartemu o automatycznie odnawianie na koniec okresu rozliczeniowego będącego okresem czasu w ramach którego dostępna będzie usługa.
 20. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 21. Platforma – wybierany cyklicznie kanał przepływu informacji do którego terminowy dostęp utrzymuje się za pomocą aktywnej Usługi subskrypcji.
 22. Transmisje na żywo – materiały wideo udostępniane w formie „live” aktywnym subskrybentom w formie bezpośredniego przekazu.
 23. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 24. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 25. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
 26. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 27. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

§3 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu.
 2. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient, poprzez jego akceptację, wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 3. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Zabrania się w ramach korzystania ze Sklepu, w szczególności w formularzach znajdujących się w Sklepie, dostarczania informacji o charakterze bezprawnym, oraz rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu informacji o charakterze spamu.
 5. Nakazuje się:
  • korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa
  • korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz funkcjonowania innych Klientów
 6. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

§4 – WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, potrzebne są:
  • dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia
  • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
  • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail 
 2. Do otwarcia i użycia plików stanowiących asortyment Sklepu niezbędne jest dodatkowe oprogramowanie: Adobe Reader lub inny czytnik PDF.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za nieprawidłowe lub ograniczone działanie komputera, telefonu lub innego urządzenia mobilnego należącego do Klienta oraz zainstalowanego na nich oprogramowania, a także za brak dostępu do konta poczty e-mail Klienta lub umieszczenie wiadomości Sprzedawcy w skrzynce zawierającej wiadomości o charakterze spamu.

§5 – PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE 

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są Produktami dostępnymi.
 2. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.
 3. W ofercie Sklepu mogą znajdować się również Produkty na indywidualne zamówienie. Klient chcący dokonać indywidualnego zamówienia powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail wskazanym w paragrafie 1 Regulaminu. Proces zamówienia Produktu indywidualnego zostanie uzgodniony odrębnie z Klientem.
 4. Produkty dostępne w sklepie w modelu subskrypcyjnym wymagają akceptacji dostępu Klienta po wykupieniu usługi oraz wygasają w razie przerwania cyklicznej płatności. Dostęp klienta do treści oferowanych w modelu subskrypcyjnym po poprawnym zaksięgowaniu płatności nie może być krótszy niż miesiąc.

§6 – PRODUKTY NIEODPŁATNE

 1. Jeżeli w ofercie Sklepu znajdują się Produkty nieodpłatne, są one każdorazowo przedstawione i opisane w bieżącym asortymencie na stronie Sklepu.
 2. Produkty nieodpłatne dostępne są dla Klientów, którzy kupili Produkty w Sklepie i /lub zgodzili się na otrzymywanie Newslettera.

§7 – KONSULTACJE

 1. Sprzedawca może oferować również przeprowadzenie konsultacji w formie E-konsultacji.
 2. Konsultacje są udzielane odpłatnie, na podstawie wcześniej wypełnionego elektronicznego formularza.
 3. Zakres konsultacji określony jest w bieżącym asortymencie na stronie Sklepu. Zastosowanie ma tutaj paragraf 5 punkt 3.
 4. Konsultacje są realizowane w terminie uzgodnionym z Klientem.
 5. E-konsultacja odbywa się poprzez nawiązanie połączenia telefonicznego lub internetowego na uzgodnionej przez Sprzedawcę i Klienta platformie.
 6. W przypadku problemów technicznych w trakcie konsultacji po stronie Sprzedawcy, w szczególności zerwania połączenia telefonicznego, Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem niezwłocznego przywrócenia połączenia. W przypadku problemów technicznych w trakcie konsultacji po stronie Klienta, Sprzedawca podejmie dodatkową próbę połączenia z Klientem.
 7. W przypadku, gdy skorzystanie z E-konsultacji w uzgodnionym terminie będzie niemożliwe, Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, odwołać rezerwację.
 8. Ze względu na charakter E-konsultacji, Sprzedawca zastrzega, iż mają one charakter ograniczony czasowo.

§8 – USŁUGA SUBSKRYPCJI GRUPY MOŚit

 1. Sprzedawca w ramach oferowanej usługi zobowiązuje się do terminowego i odnawialnego automatycznie w stosunku miesięcznym udostępniania:
 1. cyklicznego dostępu do transmisji na żywo, prowadzonym przez Twórcę na czasowo wybranej Platformie wraz z umożliwieniem bezpośredniej interakcji za pomocą czatu w uprzednio ustalonym terminie;
 2. cyklicznego dostępu do zamkniętego kanału przepływu informacji zawierającego odpowiedzi Twórcy na część najczęściej zadawanych przez subskrybentów pytań udzielonych w formie pisemnej lub ustnej na wybranej czasowo platformie
 1. Sprzedający może zmienić cenę Usługi subskrypcji i będzie informował Klienta o zmianach cen zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do informowania bez zbędnej zwłoki Klienta o zmianie sposobu udostępniania informacji lub zmiany platformy przepływu informacji.
 3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania usługi subskrypcji. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 4. Szczegółowe informacje o sposobie działania Usługi subskrypcji można znaleźć na stronie https://www.mowieoslubie.pl/grupa-mosit

§9 – SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).
  • Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Przejdź do koszyka”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
  • Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka, a następnie przejść do płatności poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.
 2. W przypadku uruchomienia opcji kodów rabatowych przez Sprzedawcę, Klient ma możliwość wpisania posiadanego kodu rabatowego w polu o nazwie „Kod kuponu”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Zastosuj kupon” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji. Klient może też wpisać kod rabatowy w kolejnym kroku, tj. składania zamówienia.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
  • imienia i nazwiska
  • adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
  • adresu e-mail,
 4. Do prawidłowego złożenia Zamówienia konieczne są również następujące czynności:
  • akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w formularzu Zamówienia. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
  • wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 5. Klient, dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, potwierdza, że jest świadomy, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 6. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 7. Klient dokonuje zapłaty za pośrednictwem Operatora płatności.
 8. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 9. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

§10 – CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają ewentualny podatek VAT).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty przelewem elektronicznym za pośrednictwem Operatora płatności.
 5. Przyjmuje się, że dzień zapłaty to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana automatycznie na adres e-mail wskazany w Formularzu zamówienia, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

§11 – PŁATNOŚCI CYKLICZNE

 1. Klient ma możliwość wsparcia misji Mówię o ślubie poprzez uruchomienie płatności cyklicznych w specjalnie wybranym produkcie sklepu internetowego, stając się jednocześnie Wspierającym na okres 30 dni kalendarzowych.
 2. Wspierający przekazując płatność cykliczną wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Serwis Stripe.com – STRIPE PAYMENTS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości pierwszej przekazanej darowizny. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
 3. Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. Można to zrobić, logując się na swój profil danymi otrzymanymi w e-mailu po dokonaniu pierwszej płatności cyklicznej.
 4. Na 3 dni przed pobraniem płatności z karty użytkownik jest informowany za pomocą wiadomości e-mail o nadchodzącym pobraniu.
 5. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności cyklicznych (dokonanie wsparcia, rezygnacja z wsparcia, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail info@mowieoslubie.pl

§12 – DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Produkt zostanie przesłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy. Wysyłka Produktu do pobrania następuje niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 2. W przypadku konsultacji lub innych Produktów na indywidualne zamówienie, które są dostępne w Sklepie – realizacja usługi nastąpi w terminie i w sposób indywidualnie uzgodniony przez strony.
 3. Uruchomienie dostępu do informacji w ramach usługi subskrypcji Grupy MOŚit nastąpi po zaksięgowaniu płatności i dołączeniu klienta do platform przepływu informacji przez Klienta. Czas udostępnienia dostępu do platform nie może być krótszy niż miesiąc.

§13 – ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

 1. Zakupione i opłacone Produkty będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie w zakładce „Moje Konto | Koszyk”.
 2. W celu pobrania Produktu należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik.
 3. W przypadku Produktu składającego się z więcej niż jednego pliku, lista plików będzie zawarta w pliku .zip.
 4. Zaleca się zapisywanie Produktów na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sklep nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.

§14 – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Produkty, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, szata graficzna i inne treści prezentowane w Sklepie mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub inne przedmioty własności intelektualnej Sprzedawcy i/lub osób trzecich, jak również podlegać ochronie prawnej z innych tytułów, co Klient przyjmuje do wiadomości.
 2. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu lub innych wyżej wymienionych przedmiotów własności intelektualnej w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy i/lub innych uprawnionych osób.
 3. Sprzedawca, w ramach Umowy sprzedaży, udziela Klientowi licencji na korzystanie z Produktu (dalej jako: Licencja).
 4. Licencja jest niewyłączna, niezbywalna i nieograniczona terytorialnie.
 5. Klient w ramach Licencji nie ma prawa do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 6. Produkty oraz inne treści prezentowane w Sklepie nie mogą być w całości ani w części powielane i rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób z wyjątkiem uprawnienia Klienta do korzystania z Produktów na własne potrzeby lub we własnej indywidualnej sprawie w następującym zakresie (pola eksploatacji):
  • w zakresie zapisu Produktu: zapis techniką cyfrową poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę, zapis na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych
  • w zakresie modyfikacji Produktu: w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, w szczególności uzupełnienie o właściwe dane indywidualnej sprawy Klienta
  • wydruk materiałów, jeśli wynika to ze specyfiki Produktu i/lub opisu Produktu
 7. Licencja jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji, wskazywany jest w opisie danego Produktu.
 8. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w cenie Produktu.
 9. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że rozpowszechnianie Produktów i/lub innych treści udostępnionych przez Sprzedawcę bez jego zgody stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania, zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§15 – PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ REKLAMACJE

 1. W przypadku Produktów cyfrowych:

Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zakupu Produktu cyfrowego, zgodnie z Art. 38 ust. 13 Ustawy o prawach konsumenta.

 1. W przypadku Produktów fizycznych:
 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy  w terminie 14 dni od dnia zakupu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem przypadków, w których spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji, przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub tradycyjną pocztą na adres siedziby firmy Sprzedawcy.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Klienta o odstąpieniu od Umowy.
 5. Reklamacje można składać mailowo na adres info@mowieoslubie.pl.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona, z wykorzystaniem takich samych kanałów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta.
 1. W przypadku usługi subskrypcji
 1. Usługę subskrypcji można anulować w dowolnym momencie przed końcem bieżącego okresu rozliczenia lub bezpłatnego okresu próbnego.
 2. Anulowanie wejdzie w życie z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego lub bezpłatnego okresu próbnego i do tego czasu wciąż będzie można korzystać z usługi.
 3. Aby anulować subskrypcję należy wejść na stronę https://app.easycart.pl/dashboard/subscriptions na której to można zarządzać swoim planem subskrypcji
 4. Aby uzyskać pomoc w anulowaniu subskrypcji należy skontaktować się mailowo przez adres: hello@easycart.pl
 5. Reklamacje można składać mailowo na adres info@mowieoslubie.pl
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona, z wykorzystaniem takich samych kanałów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta.
 8. Sprzedawca może odstąpić od umowy z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu środków za ostatni miesiąc aktywnej subskrypcji w razie nieprzestrzegania przez Klienta niniejszego regulaminu lub kierowania wobec innych subskrybentów obraźliwych zwrotów w ramach wzajemnej komunikacji prowadzonej za pośrednictwem Platform.

§16 – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy (zakupu / dostarczenia treści cyfrowej / produktu cyfrowego) ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.
 4. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 5. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin.
 6. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 7. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku
  z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 10. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.
 11. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail.
 12. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 13. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów. 
 14. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
 15. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 16. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich Produktów i zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 17. W celu usunięcia Konta, Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.
 18. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił.

§17 – DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.mowieoslubie.pl/polityka-prywatnosci

§18 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i/lub naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca zobowiązuje się zmienić Regulamin. Do czasu zmiany Regulaminu zastosowanie ma wskazane postanowienie zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszające interesów konsumentów.